5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Değerli
Üyelerimiz;

Derneğimiz
Tüzüğüne göre her yılın Mart ayı içerisinde Olağan Genel Kurulumuzu yapmamız
gerekmektedir.

Buna
göre BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MART 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18:00’DE BAKANLIĞIMIZ
KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE YER ALAN TEDAŞ MİSAFİREVİ’NDE YEMEKLİ
olarak yapılacaktır.

Derneğimizin
en yetkili karar alma organı olan Genel Kurula; 

 • 2018-2019 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyetlerine Yönelik Raporların Sunumu, Genel Değerlendirmesi ve Denetim İşlemleriyle Beraber İbrası,
 • Mesleğimize Yönelik Mevcut Gelişmelerin Değerlendirilmesi,
 • Önümüzdeki Dönem Faaliyetlerine İlişkin Kararların Alınması
 • 2018-2019 Dönemi Dernek Organlarında Görev Alacak Yönetim ve Denetim Kurullarının belirlenmesi

için
katılımınız önem arz etmektedir.

Toplantı
yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 3 Nisan 2019 Çarşamba Günü Saat
18:00’de yine TEDAŞ Misafirevi’nde yapılacaktır.

Genel
Kurul gündemi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Seçimli Genel Kurul için Salt Çoğunluğun Genel Kurul’da Bulunduğunun Tespiti ve Tutanak Altına Alınması
 • Başkan, Başkan Vekili ve Kâtipten Oluşan 3 Kişilik Divan Kurulunun Belirlenmesi
 • Açılış Konuşması
 • Yönetim Kurulu Dernek Faaliyet Raporu ve Mali Raporu Sunumu
 • Denetim Kurulu Denetim Raporu Sunumu
 • Denetim Kurulunun İbrası
 • Yönetim Kurulunun İbrası
 • 4. Olağan Genel Kurulda Belirlenen Çalışma Grubunun Nihai Raporu
 • Varsa Yönerge ve Gündem Tekliflerinin Görüşülmesi
 • Dernek Organlarının ve Adayların Tanıtılması
 • Dernek Organı Seçimlerinin Yapılması ve Sonuçların İlanı
 • Dilek, Temenniler ve Kapanış

Genel Kurulda gündem maddesi
eklenmesi için tüzük hükümlerine ve söz almak için genel kurul esnasında divan
kurulunca belirlenen usullere uyulması gerekmektedir.

Ayrıca Genel Kurulda
yapılacak organ seçimleri için Yönetim Kurulu veya Denetim Kuruluna aday olmak
isteyen üyelerimizin info@etkuzmanlari.org  adresine e-posta atmalarını rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu