Görev ve Sorumluluklar

Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmaktan,
Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmekten,
Bakanlığın görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmaktan,
Bağlı oldukları birimlere ait görevleri tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekten,
Amirlerince verilecek benzeri görevleri yerine getirmekten, görevli ve sorumludurlar.

Eğitimler

Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.
Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.