ETK Uzmanlık Tezleri Konu Başlıkları

Uzman

ETK Uzmanlık Tezi

Ahmet ANIL

Türkiye’de Enerji Verimliliği Finansmanı: AB Ülke Örneklerinin İncelenmesi ve Türkiye için Bir Model Önerisi – Özet

Ali AĞIRTOPÇU

Türkiye Elektrik Piyasasında Tüketicinin Korunması ile Tüketici Şikâyetlerinin Çözüm Mekanizmaları ve Öneriler – Özet

Alper AYDIN

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Kömür Sektörlerinde Uygulanan Teşviklerin Türkiye’nin Yerli Kömür Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi

Bilal DÜZGÜN

Fosil Yakıtlı Termik Santrallerde Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması  – Özet

Emre KALKAN

Kaya Gazı Çıkarım Amaçlı Hidrolik Çatlatma Yöntemi, Çevreye Etkileri ve AB ve ABD Uygulamaları Bağlamında Türkiye İçin Öneriler

Engin İLSEVEN

Türkiye Elektrik Piyasasında Fiyat Oluşumunun Modellenmesi ve Fiyat Tahmini

Erhan ÇAKIR

Agrega Ocaklarında Rehabilitasyon Ve Geri Kazanım Planlaması – Özet

Fadime İLİSULU

Elektrik Piyasasında Akıllı Şebekeler ve Talep Tarafı Yönetimi: Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler

Görkem GÜNGÖR

Türkiye’de Uranyum Madenciliği ve Nükleer Yakıt Üretiminin Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi

Hakan Şener AKATA

Kesintili Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Sistemi Güvenilirliğine Etkisinin İncelenmesi

Latife DEMİRTAŞ

Enerji Politika Hedeflerinin Gerçekleşme Analizi

Mehmet Alper AKGÜL

Türkiye Rüzgar Enerjisi Politikası Ve Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Üretim Projeksiyonu

Muhammed Necip ERİM

Rüzgar Türbinlerinin Radar Sistemlerine Olan Etkileri ve Türkiye’de Teknik Etkileşim Analizi Sürecinin İncelenmesi

Murat ÇİFTÇİ

Türkiye Doğal Gaz Arz Güvenliğine Bakış: Arz Talep Dengesi ve Senaryolar – Özet

Müge ÇELİK

Türkiye’deki Linyit Kaynaklı Elektrik Üretim Santrallerinin Performanslarının İncelenmesi ve Performans Tabanlı Düzenleme Uygulaması

Oğuz Kürşat KABAKÇI

Türkiye’de Bulunan Farklı Bina Tipolojilerinde Yerinde Üretim Olanaklarının Enerji Verimliliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Onur DÖNMEZÇELİK

Elektrik Tüketimi ile GSYH İlişkisi Altında Türkiye’deki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Sınıflandırılarak İncelenmesi – Özet

Ömer Faruk GÜMRÜKÇÜ

Elektrik Sektöründe Belli Başlı Kapasite Mekanizmaları Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye Piyasasına Yönelik Analiz Ve Öneriler 

Özgür SARHAN

Elektrik Enerjisi Arz Güvenliğinin Bir Parçası Olarak Tüketici: Talep Tarafı Katılımı

Salih SARI

Türkiye’de Kurulacak Nükleer Santrallerin İhtiyaç Duyacağı Teknik Personelin Türkiye’deki Teknik İnsan Kaynağından Karşılanması

Saniye KESER

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele: İklim Değişikliği Finansmanı ve Enerji Sektörü İklim Finansmanı Hazırlığı 

Tuğrul Çağrı CİNKARA

Nükleer Santral Kaynaklı Radyoaktif Atıkların Bertarafı ile Kullanılmış Yakıtların Uzun Süreli Depolanması ve Bertarafı: Türkiye Perspektifi

Ümit ÇALIKOĞLU

Yenilenebilir Enerji Sertifika Uygulamalarının İncelenmesi ve Türk Enerji Mevzuatına Entegrasyonu

Dernek üyesi uzman arkadaşlarımızın tez konuları ve özetleri, ilgili üyelerimizin onay vermesi şartıyla bu bölümde yayımlanmaktadır. 

Güncellemeler devam etmektedir..

Not: Tezlerde yer alan görüşler yazarların kendi görüşleri olup, kesinlikle herhangi bir kurum ve kuruluşun görüşlerini yansıtmamaktadır.